ÖN ITT VAN:
Álláshirdetés Álláshirdetések, pályázatok Közéleti hírek Közlemények 

Álláshirdetés

Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete (4501 Kemecse, Szent István utca 42.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§-a alapján pályázatot hirdet a Kemecsei Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére! A részletekért kattintson tovább!

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 01-től – 2025. szeptember 30-ig.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Kemecsei Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 49. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kemecsei Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetése, szakszerű, törvényes és takarékos működtetése, a közalkalmazottak irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 • Pályázati feltételek:
  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szerint irányadó felsőfokú végzettség.
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
 • Szociális szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó saját kezű aláírásával ellátott, arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hozzájárul-e a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztésnek a nyilvános ülésen történő megtárgyalásához.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lipők Sándor polgármester nyújt, a 42/919-101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kemecse Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4501 Kemecse, Répásy tér 3.)
 • Személyesen: Lipők Sándor polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4501 Kemecse, Répásy tér 3.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 15.
A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott Bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Kemecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • site.kemecse.hu

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ufcd3raye9 

Related posts